Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej

Szanowni Państwo,

Miasto Konin ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców sektora MSP z obszaru Wielkopolski Wschodniej do udziału w Misji gospodarczej przedstawicieli firm zagranicznych, która odbędzie się w dniach 06 -09 czerwca 2022 roku.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu, Zadanie 3: Promocja gospodarcza - Organizacja misji przyjazdowej przedstawicieli zagranicznych podmiotów i/lub ekspertów dla przedsiębiorców z Wielkopolskiej Doliny Energii.

Głównym celem Misji będzie nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Wielkopolskiej Doliny Energii a zaproszonymi zagranicznymi przedstawicielami firm zainteresowanymi inwestycjami w regionie Wielkopolski Wschodniej. Przewidziane konferencje, spotkania B2B oraz wizyty studyjne będą okazją do zaprezentowania zagranicznym firmom potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej, jako regionu atrakcyjnego dla realizacji wspólnych projektów.

Do udziału w Misji zaprasza się regionalnych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wymianą handlową, poznaniem nowych technologii i produktów oraz nawiązaniem współpracy handlowej z następujących branż:

Odnawialne Źródła Energii i nowoczesne technologie energetyczne

PKD

NAZWA

OBSZAR/BRANŻA

SEKCJA D DZIAŁ 35

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

BRANŻA OZE

SEKCJA C DZIAŁ 27

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

SEKCJA C DZIAŁ 28

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

SEKCJA E DZIAŁ 38

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Turystyka

PKD

NAZWA

OBSZAR/BRANŻA

SEKCJA N DZIAŁ 79

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

BRANŻA TURYSTYCZNA

SEKCJA R DZIAŁ 90

DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

SEKCJA I DZIAŁ 55

ZAKWATEROWANIE

Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów

PKD

NAZWA

OBSZAR/BRANŻA

SEKCJA A DZIAŁ 01

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

BRANŻA SPOŻYWCZA

SEKCJA C DZIAŁ 10

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

SEKCJA C DZIAŁ 11

PRODUKCJA NAPOJÓW

Wnętrza przyszłości

PKD

NAZWA

OBSZAR/BRANŻA

SEKCJA A DZIAŁ 02

LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

PRZEMYSŁ WYTWÓRCZY

SEKCJA C DZIAŁ 13

PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

SEKCJA C DZIAŁ 16

PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

SEKCJA C DZIAŁ 17

PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

SEKCJA C DZIAŁ 18

POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

SEKCJA C DZIAŁ 22

PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

SEKCJA C DZIAŁ 25

PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

SEKCJA C DZIAŁ 31

PRODUKCJA MEBLI

Przemysł jutra

PKD

NAZWA

OBSZAR/BRANŻA

SEKCJA C DZIAŁ 24

PRODUKCJA METALI

PRZEMYSŁ METALOWY I ELEKTRYCZNY

SEKCJA C DZIAŁ 25

PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

SEKCJA C DZIAŁ 27

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

SEKCJA C DZIAŁ 28

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

SEKCJA C DZIAŁ 29

PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

SEKCJA C DZIAŁ 30

PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

SEKCJA C DZIAŁ 33

NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Wyspecjalizowane procesy logistyczne

PKD

NAZWA

OBSZAR/BRANŻA

SEKCJA H DZIAŁ 49

TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

BRANŻA LOGISTYCZNA

SEKCJA H DZIAŁ 50

TRANSPORT WODNY

SEKCJA H DZIAŁ 51

TRANSPORT LOTNICZY

SEKCJA H DZIAŁ 52

MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Rozwój oparty na ICT

PKD

NAZWA

OBSZAR/BRANŻA

SEKCJA C DZIAŁ 26

PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

BRANŻA ICT

SEKCJA J DZIAŁ 61

TELEKOMUNIKACJA

SEKCJA J DZIAŁ 62

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

SEKCJA J DZIAŁ 63

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Nowoczesne technologie medyczne

PKD

NAZWA

OBSZAR/BRANŻA

SEKCJA C DZIAŁ 21

PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

BRANŻA MEDYCZNA

SEKCJA Q DZIAŁ 86

OPIEKA ZDROWOTNA

W kontekście dostosowania inteligentnych specjalizacji Wielkopolski do gospodarki podregionu konińskiego, dopuszcza się branże działalności gospodarczych z obszarów inteligentnych specjalizacji  zdefiniowanych dla podregionu konińskiego wynikających z Regionalnej Strategii INNOWACJI DLA WIELKOPOLSKI 2030 (RIS 2030).

Udział w Misji gospodarczej jest bezpłatny. Program Misji zostanie załączony w późniejszym czasie, natomiast szczegóły wydarzenia zostaną podane po zakwalifikowaniu się przedsiębiorstw do udziału w proponowanym wydarzeniu.

Kryteria naboru firm, warunki udziału w Misji:

  1. Do udziału w Misji zgłaszać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), które posiadają siedzibę firmy na terenie Wielkopolski Wschodniej, tj. subregionu konińskiego, powiaty: Miasto Konin, koniński, słupecki, kolski, turecki.
  2. Udział w Misji dla MŚP stanowić będzie wsparcie de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz.U.2021, poz. 900).
  3. Nabór zgodnie z podanymi wyżej kodami sekcji PKD, wpisującymi się w wybrane obszary inteligentnych specjalizacji subregionu konińskiego.
  4. Warunkiem udziału w naborze będzie przesłanie/dostarczenie niezbędnych dokumentów, wypełnionych i podpisanych w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze (formularz zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia
    o udzielonej pomocy de minimis, wpis do KRS lub CEIDG, oświadczenie dot. RODO).
  5. Kwalifikacja przedsiębiorstw, które będą spełniały wszystkie ww. wymagania formalne, następować będzie w oparciu o następujące kryteria:

- deklaracja chęci zorganizowania w swojej firmie wizyty studyjnej – 15 pkt,

- znajomość j. obcego przez jednego z przedstawicieli zgłoszonych przez firmę (minimum: poziom komunikatywny) – 5 pkt,

- znajomość j. obcego przez dwóch przedstawicieli zgłoszonych przez firmę (minimum: poziom komunikatywny) – 10 pkt.

W przypadku otrzymania przez dwie lub więcej firm tej samej liczby punktów decydować będzie liczba punktów otrzymana za znajomość j. obcego, a następnie kolejność zgłoszeń, wg daty dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

W przypadku otrzymania przez dwie lub więcej firm tej samej liczby punktów decydować będzie liczba punktów otrzymana za kolejność zgłoszeń, wg daty dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 maja 2022 r.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Misji gospodarczej należy:

  • dokonać rejestracji/wstępnego zgłoszenia pod nr telefonu: (63) 240 11 89,
  • w Koninie, Wydział Obsługi Inwestora, Plac Wolności 1, 62-500 Konin pokój nr 5, czynne w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30. Ww. dokumenty można również przekazać w formie elektronicznej (podpisane skany) na adres: barbara.kietner@konin.um.gov.pl dostarczyć formularz zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, wpis do KRS lub CEIDG, oświadczenie dot. RODO do Urzędu Miejskiego oraz izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie RODO