Skip to main content
Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej

Opis projektu :

Przedsięwzięcie polega na stworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości, miejsca wspierającego innowacyjne, kreatywne osoby w działalności rynkowej, a jednocześnie przestrzeni udostępnianej mieszkańcom na cele kulturalne, integracyjne i aktywizujące. Realizacja projektu polegać będzie na przebudowie, remoncie obecnie nieużytkowanego od czerwca 2012 roku budynku (segment A) przy ul. Wojska Polskiego 2b. Budynek ma formę prostopadłościanu i litery L, posiada 3 kondygnacje nadziemne i częściowo podpiwniczenie oraz jest odłączony od sieci i mediów. Łączna powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych to 1121,16 m2 oraz piwnicy 239,71 m2. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje techniczne: instalację elektryczną gniazd wtykowych oraz oświetleniową, instalację wody zimnej z sieci miejskiej, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych przepływowych, instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, instalację c.o. wodną grzejnikową zasilaną z węzła cieplnego, instalację teleinformatyczną, instalację przeciwpożarową alarmową z czujnikami dymu, instalację telewizji przemysłowej z czujnikami ruchu, w części pomieszczeń wentylacja grawitacyjna oraz klimatyzacja. Poddany przebudowie budynek służyć będzie młodym przedsiębiorcom planującym rozwijać swoje zainteresowania i pasje, które przełożą się na rozwój przedsiębiorczości. Utworzone Centrum wypełni również istniejącą pustkę w ofercie infrastrukturalnej miasta dedykowanej sektorowi mikro i małych firm, ale także przyczyni się do aktywizacji społecznej. Zadaniem Centrum będzie również ścisła współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i przedstawicielami środowisk kreatywnych, a co za tym idzie wsparcie kreatywnych i innowacyjnych projektów oraz przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka”. Pierwsza strefa przeznaczona byłaby dla najmłodszych stażem przedsiębiorców oraz zamierzających założyć własną firmę w formie otwartej przestrzeni coworkingowej (biurka na godziny, wynajem salek konferencyjnych), a druga strefa byłaby urządzona w formie boksów dla rozwijających się firm z branż kreatywnych i innowacyjnych. Ponadto zakłada się pomoc młodym przedsiębiorcom na starcie oraz osobom planującym prowadzenie własnego biznesu poprzez szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców obejmujące różne aspekty prowadzenia firmy. Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej będzie także miejscem dla lokalnej społeczności - mieszkańców, aktywistów, organizacji. Gromadząc w ramach jednego budynku wiele podmiotów planuje się zaprojektować przestrzeń w taki sposób, aby zaspakajała ona różnorodne potrzeby lokatorów.

Dodatkowe informacje :

Przestrzenie przeznaczone do wspólnego użytkowania będą zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi nieformalnych więzi między lokatorami, tworzeniu atmosfery wymiany doświadczeń i współpracy. Taką funkcję będzie pełnić kawiarenka. W budynku prowadzone będą regularne, cykliczne zajęcia, warsztaty w ramach utworzonych pracowni, a także różnego typu incydentalne lub okazjonalne wydarzenia jak np. recitale, spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, debaty itd. Pomieszczenia udostępniane będą organizacjom pozarządowym, Klubowi Seniora, młodzieży z projektu M-Lab oraz osobom i podmiotom zainteresowanym realizacją inicjatyw społecznych. Przedsięwzięcie to ma kluczowe znaczenie, dla wdrażania procesu rewitalizacji w Koninie i rozwoju gospodarczego miasta. Umożliwi ono rozwijanie i realizowanie pomysłów na samodzielność zawodową i społeczną koninian. Ułatwi rozwój przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to przyczyni się do ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka”, a także wykreowania nowych miejsc pracy.

Sektor :
Usługowy o charakterze społeczno-gospodarczym
Stan projektu :
Planowany do realizacji. Opracowano analizę potrzeby utworzenia Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na obszarze rewitalizacji w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie. Przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy
Szacowana wartość projektu :
Ok. 15 mln zł