Приглашение к участию в экономической миссии представителей иностранных компаний 12-15 октября 2021 г.

Szanowni Państwo,

Miasto Konin ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców sektora MSP z obszaru Wielkopolski Wschodniej do udziału w Misji gospodarczej  przedstawicieli zagranicznych firm, która odbędzie się w dniach   12 -15 października 2021 roku.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu, Zadanie 3: Promocja gospodarcza - Organizacja misji przyjazdowej przedstawicieli zagranicznych podmiotów i/lub ekspertów dla przedsiębiorców z Wielkopolskiej Doliny Energii.

Głównym celem Misji będzie nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Wielkopolskiej Doliny Energii a zaproszonymi zagranicznymi przedstawicielami firm zainteresowanymi inwestycjami w regionie Wielkopolski Wschodniej. Przewidziane konferencje, spotkania B2B oraz wizyty studyjne będą okazją do zaprezentowania zagranicznym firmom potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej, jako regionu atrakcyjnego dla realizacji wspólnych projektów.

W załączeniu szczegółowy wykaz branż, które mogą wziać udział w wydarzeniu. 

Udział w Misji gospodarczej jest bezpłatny. Program Misji zostanie załączony w późniejszym czasie, natomiast szczegóły wydarzenia zostaną podane po zakwalifikowaniu się przedsiębiorstw do udziału w proponowanym wydarzeniu.

Kryteria naboru firm, warunki udziału w Misji:

  1. Do udziału w Misji zgłaszać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), które posiadają siedzibę firmy na terenie Wielkopolski Wschodniej, tj. subregionu konińskiego, powiaty: Miasto Konin, koniński, słupecki, kolski, turecki.
  2. Udział w Misji dla MŚP stanowić będzie wsparcie de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
  3. Nabór zgodnie z podanymi wyżej kodami sekcji PKD, wpisującymi się w wybrane obszary inteligentnych specjalizacji subregionu konińskiego.
  4. Warunkiem udziału w naborze będzie przesłanie/dostarczenie niezbędnych dokumentów, wypełnionych i podpisanych w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze (formularz zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, wpis do KRS lub CEIDG, oświadczenie dot. RODO).
  5. Kwalifikacja przedsiębiorstw, które będą spełniały wszystkie ww. wymagania formalne, następować będzie w oparciu o następujące kryteria:

- deklaracja chęci zorganizowania w swojej firmie wizyty studyjnej – 15 pkt,

- znajomość j. obcego przez jednego z przedstawicieli zgłoszonych przez firmę (minimum: poziom komunikatywny) – 5 pkt,

- znajomość j. obcego przez dwóch przedstawicieli zgłoszonych przez firmę (minimum: poziom komunikatywny) – 10 pkt.

W przypadku otrzymania przez dwie lub więcej firm tej samej liczby punktów decydować będzie liczba punktów otrzymana za znajomość j. obcego, a następnie kolejność zgłoszeń, wg daty dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

W przypadku otrzymania przez dwie lub więcej firm tej samej liczby punktów decydować będzie liczba punktów otrzymana za kolejność zgłoszeń, wg daty dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 września 2021 r.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Misji gospodarczej należy:

  • dokonać rejestracji/wstępnego zgłoszenia pod nr telefonu: (63) 240 12 34,
  • dostarczyć formularz zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, wpis do KRS lub CEIDG, oświadczenie dot. RODO do Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Obsługi Inwestora, Plac Wolności 1, 62-500 Konin pokój nr 5,czynne w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ww. dokumenty można również przekazać w formie elektronicznej (podpisane skany) na adres: magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl oraz izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się pod ww. numer telefonu lub adresy e-mail.

Wynik naboru, tj. lista zakwalifikowanych przedsiębiorców oraz ewentualnie lista rezerwowa, zostaną opublikowane na stronie http://konin.eu/wdolinaenergii/  Zakwalifikowane firmy zostaną również poinformowane telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Do pobrania: